massive decay!

 Wuhan (VOX)
Nanjing (Venue TBA)
    Kunshan (Whale Bar)
    Hangzhou (Venue TBA)